PRŮCHOD METODIKOU

Venkovní výuka je ucelené poznávání jednoho místa v několika na sebe pevně navazujících krocích. Každý z kroků má v celku nezastupitelný význam a přesně stanovené cíle. Učitel má však velkou svobodu při výběru konkrétních aktivit, které může v jednotlivých fázích využít, tak aby co nejlépe dosahoval stanovených cílů.

Bádání

 Cíl fáze

Žáci přichází podruhé na místo zvolené pro daný cyklus Venkovní výuky.

Žáci podrobně zkoumají místo na úrovni kognitivní – pracují s informacemi, formulují otázky, určují postup práce, zkoumají, vyhodnocují, prezentují nové zkušenosti a znalosti.

Žáci pracují systematicky a dlouhodobě. Orientují se v probíhajícím procesu, sdílí a spolupracují.

Klíčové otázky této fáze jsou: 

 

„Co žije/roste na tomto místě?“

„Jaké jsou biotické/abiotické podmínky pro život na tomto místě?“

„Co se tady děje?“

„Co tu není na první pohled vidět a přesto to má pro danou lokalitu a její složky význam?“


Úloha učitele

Úlohou učitele je během druhé fáze podporovat nadšení žáků k bádání a objevování, vede je ke kvalitní práci a smysluplné interpretaci výsledků. Dokáže náležitě ocenit všechny nové a nečekané objevy žáků a motivuje je k dalším.

Učitel je průvodcem a pomocníkem při obtížných krocích druhé fáze.

Vhodnými otázkami a postupy vede žáky ke kvalitním závěrům jejich práce.

Učí žáky pracovat s chybou, jako příležitostí a prostředkem k učení (se).


Aktivita žáka

Žáci, často ve skupinách, formulují své poznatky o místě, volí témata bádání a kladou si otázky vedoucí k dalšímu poznávání místa. Plánují a realizují svůj výzkum. Aktivně a smysluplně realizují vytyčený postup. Vyhodnocují výsledky svého bádání. Své zkušenosti a poznatky o procesu i místě zpracují do smysluplného celku a sdílí s kolektivem.

 


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz