Provázková geometrie – rovinné obrazce prakticky

Třída/věk žáků: 5. třída / 10–11 let
Předmět/délka lekce: matematika, délka 1x45 min

 

Pomůcky

 

 • kolíky (pro každou dvojici 2),
 • lana nebo silnější provázky (pro dvojici délka cca 10 m),
 • karty s úkoly,
 • karty s rovinnými obrazci,
 • šátky nebo záslepky,
 • podložky na sednutí.

 

 

Obsah výukové lekce

 

Tvary v přírodě
Žáci se posadí na místě s dobrým rozhledem na krajinu, vytvoří dostatečný prostor kolem sebe, aby
se mohli rozhlížet a navzájem se nerušili.
Pozorujte v tichosti krajinu kolem sebe. Vnímejte její tvary, linie a pravidelnosti. Máte na to čas, než
uslyšíte signál.


Reflexe:

 • Jaké zajímavé tvary jste kolem sebe pozorovali?
 • Dokázali jste objevit rovné linie? Tvary podobné rovinným obrazcům?
 • Myslíte, že si lidé ve své tvorbě vzali inspiraci z přírody?
 • Kde jinde bychom v přírodě mohli vidět geometrické obrazce, jako jsou kruh, čtverec, trojúhelník...?


Modelování pomocí provazu a kolíků
Pedagog rozdělí žáky do dvojic. Každá dvojice dostane provaz, kolíky a jeden lístek s úkolem. Žáci si
přečtou zadání a začnou pracovat na zadaném úkolu. Skupina, která splní úkol, může pedagoga
požádat o jiný úkol nebo se může přidat k jakékoliv jiné skupině, která potřebuje pomoc.
Úkoly pro jednotlivé dvojice:
1) Vymodeluj úsečku pomocí provázku a vyznač její střed.
2) Vymodeluj rovnoramenný trojúhelník pomocí provázku a kolíků.
3) Vymodeluj rovnostranný trojúhelník pomocí provázku a kolíků.
4) Vymodeluj čtverec pomocí provázku a kolíků.
5) Vymodeluj lichoběžník pomocí provázku a kolíků.
6) Vymodeluj kosočtverec pomocí provázku a kolíků.
7) Vymodeluj obdélník pomocí provázku a kolíků.
8) Vymodeluj kružnici pomocí provázku a kolíku (žáci modelují kružnici do písku).
Mají-li všechny skupiny geometrické tvary vymodelovány, navzájem sdílí se svými spolužáky, jak
při modelování postupovali a řeknou vše, co o daném tvaru vědí.

 

Modelování poslepu
Pedagog rozdělí žáky do skupin. Provaz pro každou skupinu sváže na koncích do kruhu. Každá skupina
žáků stojí kolem provazového kruhu, který drží oběma rukama blízko u sebe. Všichni žáci kromě
jednoho si nasadí šátek nebo záslepku přes oči. Jeden žák, který nemá zavázané oči, se stává vedoucím
skupiny a pouze on smí dávat skupině pokyny.
Pedagog vyzve skupinu, aby vytvořila různé rovinné obrazce v závislosti na jejich schopnostech. Vždy
určí tvar a časový limit, za který jej mají žáci za pomoci svého vedoucího vytvořit. Po skončení limitu
žáci sundají šátek a zkontrolují svůj výtvor. Společně pak zhodnotí správnost vytvořeného obrazce
a vyhodnotí obtíže při tvoření obrazce či důvod případných nepřesností.


Zhodnocení výuky
Na samotný závěr pedagog položí otázky:

 • Jak se vám pracovalo ve skupinách, co vám pomáhalo?
 • Jaké pocity máte z dnešní výuky?
 • Dařilo se vám splnit úkoly podle vašich představ? Co se nedařilo?

 

Co se žáci v hodině naučili? (výukový cíl venkovní lekce)

 

Žáci vyhledávali tvary v krajině, pozorovali, jak manipulace s lanem mění vzhled obrazce nebo ho
změní na jiný. Tvořili obrazce s použitím základních údajů o jejich tvaru. Vytvářeli obrazce spoluprací
ve skupině bez použití zraku.


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz