Ekoton – badatelská lekce

Třída/věk žáků: 6.–7. třída / 12–14 let
Předmět/délka lekce: přírodopis, tělesná výchova, délka 1x45 min (navíc 1x45 min reflexe ve
škole)

 

Pomůcky

 • výbava do přírody
 • karty s písmeny EKOTON
 • připravené výzkumné otázky na listech papíru
 • podložky s klipem
 • badatelské pracovní listy
 • sada badatelských pomůcek dle seznamu (mohlo by se hodit: binokulární lupa, krabičková
  lupa, klasická lupa, podnos plastový bílý, klíč k určování lučních bezobratlých, klíč k určování
  stromů a keřů, knihy – atlasy a klíče, entomologická pinzeta, miska plastová bílá, smýkadla,
  sklepávadla, pásmo, dalekohledy, podsedáky)

 

Obsah výukové lekce


Terénní výuková lekce se zaměřuje na poznání, pozorování ekotonu a jeho významu s využitím
výzkumných metod a zážitkové pedagogiky.
Žáci zkoumají ekoton, botanický i entomologický, odhalují jeho významu, hledají rozdíly mezi
ekotonem a vnitřkem lesa, a to s využitím výzkumu i zážitkové pedagogiky.
Následný výukový blok ve škole shrnuje obsah předešlé výuky, ptá se žáků na získané zkušenosti
a dovednosti, vede žáky ke sdílení výjimečných zážitků z předchozí terénní lekce. Ohlíží se také za
získanými poznatky a souvislostmi.

 


Hra o „ekoton"
Vyberte území zahrnující okraj lesa a louku. Samotný přechod z lesa na louku by neměl být extrémně
komplikovaný, ale také ne příliš jednoduchý. Žáci by měli poznat, že je toto pásmo mnohem hustší než
vnitřek lesa, že jej tvoří často i trnité keře a houštiny trav.
Připravte žáky na pohybovou hru. Jednoduchým rozlosováním rozdělte žáky na dva týmy.
Podrobně, ale výstižně sdělte pravidla hry a její cíl:
Každý tým má svoji „pevnost" – kruh z lana, přičemž jeden tým jej má na louce a druhý v lese. V obou
kruzích se nachází 6 karet s písmeny (každý tým má písmena napsána jinou barvou) – otočené jsou
popsanou stranou k zemi. Okraj lesa je hranicí mezi dvěma územími. Hráči jednoho týmu se snaží
proniknout na území protihráčů a z kruhu odnést kartu, přičemž na 1 vběhnutí mohou odnést jen jednu.
Tyto karty si nosí na „tajné místo“ svého týmu, kde mohou s přibývajícími přinesenými kartami luštit
heslo. Pokud je ovšem hráč chycen na území protihráčů, musí doběhnout k asi 100 m vzdálenému
kotlíku, kde se napije ze svého hrníčku – „vyléčí se" – a tímto se může zase vrátit do hry. V kruhu nemůže
být hráč chycen. Do kruhu na svém území nemůže vstoupit.

Hra končí ve chvíli, kdy jeden z týmů nejen odnese z protivníkova kruhu všech 6 karet, ale musí také
správně složit z písmen heslo. Hra bude také omezena časem 30 minut, pak vítězí tým s větším počtem
karet či přesněji poskládanými písmeny do hesla.
Během hry kontrolujte dodržení pravidel, bezpečnost žáků a poskytujte komentáře, dovysvětlení,
povzbuzení a podporu žákům.
Po hře oceňte žáky a popište, co se odehrávalo, jak jste hru viděli vy. Poté se s žáky zamyslete nad
výsledkem hry, tzn. vyluštěným heslem:
Odhalili jste heslo „ekoton“. Tušíte, co znamená, jakou část přírody představuje?
Sdělte žákům, že je to přechodné území mezi dvěma ekosystémy. Jděte na okraj lesa a tento ekoton si
popište, zatím jen, co vidíte, jak by ho žáci charakterizovali.
Ukončete tuto část:
Okraj lesa přecházející v louku je jedním z nejčastějších ekotonů. Dnes jej badatelsky prozkoumáme.


Průzkum ekotonu
Další část lekce se odehrává v prostředí ekotonu – přechodného pásma mezi lesem a loukou. Žáci zde
rozvíjí dále své výzkumné dovednosti, plánují společný výzkum, pozorují a vyhodnocují své objevy
a získané poznatky.


Evokace ve skupinách
Rozdělte žáky do trojic až čtveřic. Navažte na poslední diskusi žáků o ekotonu.
Zadejte skupinám tyto otázky:
- V čem bude ekoton vnitřku lesa podobný a v čem se bude lišit?
- Jaké rostliny (byliny, keře, dřeviny) byste zde očekávali?
- Jací živočichové zde budou hledat své útočiště?
- Budou zde spíše lesní, nebo luční druhy organismů?
Sdílejte s žáky jejich odpovědi.
Nastavení pravidel:
Společně s žáky si nastavte pravidla komunikace, společné práce, sdílení pomůcek, dodržování času,
respektování prostoru a práce ostatních týmů.
Uveďte žáky do samotného průzkumu ekotonu:
Z těchto 3 otázek si vyberte dvě a dohodněte se s ostatními týmy, neboť každá otázka by měla být
řešena alespoň dvěma týmy.
1) Kolik druhů bezobratlých živočichů nalezete v tomto ekotonu a které to budou?
2) Kolik druhů keřů a dřevin se vyskytuje v tomto ekotonu a které to budou?
3) Kolik druhů bylin roste v tomto ekotonu a které to budou?
Formulujte svoji hypotézu k otázce.
Přemýšlejte, jako cestou byste mohli hypotézu ověřit, resp. najít na ni odpověď. Jakou metodu použijete?
Jaké pomůcky budete potřebovat?
Sestavte seznam pomůcek a postup s časovým rozvrhem. Budete-li hotovi, přihlaste se ke konzultaci
a k převzetí pomůcek.

 

Bádání, sumarizování, vyhodnocení
Proveďte výzkum dle stanoveného postupu. Snažte se plnit svoje role v týmu. V týmu si samozřejmě
můžeme s jednotlivými úkoly pomáhat, nebojte se požádat o pomoc své spolužáky i mě. Zapisujte
výsledky pozorování. Do pracovního listu zapisujte také veškeré návazné otázky, které vás napadnou.


Ukončení bádání
Po ukončení bádání zkontrolujte, že jste prošli všemi kroky vámi stanoveného badatelského postupu,
zda máte zaznamenána všechna data a další potřebné informace pro vyhodnocení výzkumu.
Shromážděte a předejte všechny vypůjčené badatelské pomůcky.


Zpracování výsledků
Vámi zjištěná data, jména o počty druhů či další zjištěné skutečnosti zpracujte do tabulek a grafů,
zjistěte výsledek výzkumu, a zda byla vaše hypotéza potvrzena, či vyvrácena.
Co vám z výzkumu vyplývá? Potvrdila se vaše hypotéza? V příštím setkání ve škole budete mít možnost
prezentovat svoje výstupy ostatním skupinám.

Venkovní lekci zakončíme společnou reflexí

 • Jaký máte pocit z dnešní výuky?

 • Jaké nové zážitky si odnášíte?

 • Jaké poznatky o fungování přírody jste získali?

 

Co se žáci v hodině naučili? (výukový cíl venkovní lekce)


Žáci prozkoumali ekoton, botanický i entomologický, vyvodili jeho významu, rozdíly mezi ekotonem
a vnitřkem lesa. Výsledky zaznačili do tabulek a grafů a potvrdili nebo vyvrátili svou hypotézu.


PETRA KOPPOVÁ
koordinátorka venkovní výuky

telefon: +420 603 868 786
mail: petra.koppova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Kamenná 20, Brno, telefon: 543 420 823, email: kamenna@lipka.cz, www.lipka.cz